Minneslek FLEX

Minneslek Flex är ett träningsprogram som syftar till att förbättra arbetsminnet hos elever med koncentrationssvårigheter.

Programmet innehåller ett stort antal olika arbetsminnesövningar som avser att träna 
skilda aspekter av arbetsminnet. En del av övningarna ställer högre krav på spatialt arbetsminne medan andra kräver mer auditivt arbetsminne. 

Övningarnas skilda innehåll och utseende syftar också till att skapa och bibehålla elevens motivation under träningsperioden. Minneslek Flex ONLINE har erhållit produktionsstöd
från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).